TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN

 

Dengan mengakses dan / atau menggunakan laman web di URL: https://www.perm.com.my, anda menerima dan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan mana-mana syarat-syarat lain atau notis undang-undang yang disiarkan di laman web ini seperti Penyata Privasi kami, mengawal perhubungan di antara anda sebagai pengguna dan PERM Sales & Marketing Sdn Bhd, syarikat induk, anak syarikat dan sekutu ( “PERM”, “kami”) berhubung dengan laman web ini.

 

1. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1.1 Akses dan penggunaan anda terhadap Laman Web ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia tanpa merujuk kepada konflik peraturan undang-undang dan, anda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.

 

2. HAK CIPTA, TANDA DAGANGAN DAN HAK HARTA INTELEKTUAL

2.1 Tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan (secara kolektif, “Tanda”) dan juga kandungan (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat, komunikasi, perisian, imej, video dan bunyi) (secara kolektif, “Kandungan”) yang terkandung pada atau boleh didapati di laman web milik PERM, pembekal kandungan dan pemberi lesen pihak ketiga. Anda harus menganggap bahawa semua Tanda-Tanda dan Kandungan di Laman Web ini dilindungi oleh hak cipta dan undang hak harta intelektual kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

2.2 Anda tidak boleh menghasilkan semula, mengubah suai, pemindahan, mengedar, menerbitkan, memuat turun, pos atau menghantar Cap dan kandungan dalam sebarang bentuk atau dengan apa jua cara termasuk tetapi tidak terhad kepada elektronik, fotokopi mekanikal atau rakaman tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu. Anda juga bersetuju bahawa Tanda-Tanda dan kandungan yang terkandung dalam atau boleh didapati melalui Laman Web ini tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau diedarkan secara komersial. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran daripada Tanda-Tanda atau kandungan boleh melanggar undang-undang hak cipta, undang-undang tanda dagangan, undang-undang privasi dan publisiti dan ketetapan sivil dan jenayah. Semua hak-hak kami dengan nyata terpelihara.

 

3. PENGGUNA KELAKUAN

3.1 Anda dilarang untuk menyiarkan atau menghantar menyalahi undang-undang, hasutan, mengancam, memfitnah, Mengandungi apa-apa bahan yang memfitnah, lucah, tidak senonoh, kesat, menyerang, mengganggu, ganas, atau apa-apa bahan yang boleh merupakan atau mendorong tindakan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah atau menimbulkan liabiliti sivil, atau jika tidak, melanggar mana-mana undang-undang. Kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan kami untuk mendedahkan identiti sesiapa menghantar bahan-bahan tersebut.

 

4. HIPERPAUTAN

4.1 Laman Web boleh menyediakan pautan kepada laman-laman web lain yang dianjurkan oleh pihak ketiga ( “Laman Web Berkaitan”). Kami tidak mempunyai kewajipan untuk memantau kandungan dalam Laman Pautan dan tidak mempunyai budi bicara untuk mengubah, maklumat atau mengawal kandungan pada berkaitan laman. peruntukan kami hyperlink ke laman web berkaitan tidak boleh dianggap sebagai pengendorsan, kebenaran, penajaan, atau gabungan berkenaan dengan laman-laman tersebut web, pemilik mereka, atau pembekal mereka.

4.2 Laman Web Berkaitan mungkin mengandungi kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, peruntukan privasi, peruntukan kerahsiaan, penghantaran peruntukan data peribadi, dan peruntukan lain yang berbeza daripada peruntukan yang disediakan di sini dan Kenyataan Privasi kami. Jika anda mengandungi pautan ke jika tidak melawat mana-mana Laman Web Berkaitan, sila semak terma-terma tersebut penggunaan, dasar privasi, notis dan polisi.

 

5. TIADA JAMINAN

5.1 Semua kandungan di Laman Web ini disediakan untuk anda “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia” tanpa jaminan dalam apa jua bentuk sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan yang tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk, bukan pelanggaran, keselamatan atau ketepatan. Kami secara khusus menafikan sebarang liabiliti atau bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan. Tidak PERM mahupun mana-mana pihak lain yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan, atau menyampaikan Laman Web ini adalah bertanggungjawab atas sebarang kerosakan langsung, sampingan, turutan, tidak langsung, atau punitif atau kerugian yang timbul daripada akses anda ke, atau penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan atau akses, laman web ini.

5.2 Mana-mana kandungan yang dimuat turun, dimuat naik atau diperolehi melalui penggunaan Laman Web ini dilakukan mengikut budi bicara anda sendiri dan risiko. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan kegunaan semua pendapat, nasihat, perkhidmatan, barangan dan maklumat lain disediakan melalui Laman Web atau di Internet secara amnya.

 

6. HAD LIABILITI

6.1 Kandungan di Laman Web atau Laman Pautan mungkin termasuk ketidaktepatan atau kesilapan tipografi, dan kami secara khusus menafikan sebarang liabiliti bagi ketidaktepatan atau kesilapan itu. Kami tidak menjamin atau mewakili bahawa Kandungan di Laman Web ini lengkap atau up-to-date dan tidak mempunyai obligasi untuk mengemas kini mana-mana Kandungan di Laman Web ini. Kami boleh membuat penambahbaikan atau perubahan kepada Laman Web dan Kandungan di bila-bila masa tanpa notis. Anda bersetuju bahawa PERM dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja, atau ejen-ejennya tidak akan bertanggungjawab, sama ada dalam kontrak, tort, liabiliti ketat atau sebaliknya, bagi apa-apa kerosakan tidak langsung, punitif, khas, berbangkit, bersampingan atau tidak langsung (termasuk tanpa terhad kepada kehilangan keuntungan, kos memperoleh perkhidmatan pengganti atau peluang hilang) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini atau laman berkaitan, atau dengan kelewatan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web atau laman Paut, walaupun kita dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Had ini mengenai liabiliti termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penghantaran apa-apa virus yang boleh menjangkiti peralatan anda, kegagalan peralatan atau komunikasi garis mekanikal atau elektronik, telefon atau masalah antara sambungan lain seperti ketidakupayaan untuk mengakses pembekal perkhidmatan internet anda, akses yang tidak dibenarkan, kecurian, kesilapan pengendali, mogok atau masalah tenaga kerja yang lain atau mana-mana majeure berkuat kuasa. Walaupun kami telah mengambil usaha komersial yang munasabah untuk memastikan keselamatan dan penyelenggaraan Laman Web ini, kita tidak boleh dan tidak menjamin berterusan akses, tanpa gangguan atau selamat untuk Laman Web ini.

 

7. PENGHANTARAN DATA PERIBADI

7.1 Anda telah membaca Pernyataan Privasi kami yang menetapkan syarat-syarat yang khusus mengawal pengumpulan, penggunaan, penyimpanan dan pendedahan data peribadi anda. Oleh itu, anda telah bersetuju dengan syarat-syarat Kenyataan Privasi kami dan memberikan persetujuan anda untuk pengumpulan dan pemindahan data peribadi anda mengikut syarat-syarat Kenyataan Privasi kami.

 

8. KERAHSIAAN PENGGUNA KOMUNIKASI

8.1 Kecuali dikehendaki oleh undang-undang dan selaras dengan Kenyataan Privasi kami, apa-apa komunikasi atau bahan-bahan yang anda hantar kepada Laman Web ini melalui mel elektronik, paparan atau sebaliknya, termasuk apa-apa data, pertanyaan, komen, cadangan atau seumpamanya sedang dan akan dirawat sebagai tidak sulit dan tidak dimiliki. Kami mempunyai hak untuk bebas menggunakan transmisi dan posting oleh anda untuk sebarang tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembiakan, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran, dan posting, tanpa apa-apa pampasan kepada anda. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pemintasan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang mana-mana komunikasi antara anda dan kami (sama ada melalui mel elektronik atau sebaliknya), atau bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul sekali gus (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan tanpa kebenaran atau penipuan mana-mana maklumat yang terkandung dalam atau diakses melalui komunikasi tersebut).

 

9. AM

9.1 Jika mana-mana Terma dan Syarat Penggunaan ini telah dipilih untuk menjadi undang-undang yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling sesuai dengan tujuan peruntukan asal dan baki Terma dan syarat Penggunaan ini akan terus berkuat kuasa.

9.2 Kegagalan kami untuk menegaskan atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan Terma dan Syarat Penggunaan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak.

 

Notis

Jika berlaku apa-apa percanggahan antara Terma Dan Syarat-Syarat Penggunaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, terma dalam Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.