KENYATAAN PRIVASI

 

Privasi anda adalah penting bagi kami. Kenyataan Privasi ini menerangkan bagaimana PERM Sales & Marketing Sdn. Bhd., Syarikat induk, anak-anak syarikat ( “PERM”, “kami”, “kita”) akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi yang kami perolehi melalui URL: https: //www.perm.com.my.

“Maklumat Peribadi” merujuk kepada semua dan apa-apa maklumat berkaitan dengan anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, nombor telefon, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, kata laluan dan alamat protokol internet) yang diperolehi oleh kami melalui akses anda kepada atau penggunaan Laman Web.

Akses dan penggunaan Laman Web anda (termasuk menyediakan Maklumat Peribadi anda) merupakan persetujuan anda terhadap pemprosesan dan pemindahan maklumat peribadi anda selaras dengan Pernyataan Privasi ini.

Dalam usaha untuk memberi khidmat yang lebih baik, kami mungkin mengemaskinikan Kenyataan Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami menggalakkan anda menyemak Web ini supaya hendaklah diberitahu mengenai apa-apa perubahan kepada Pernyataan Privasi ini.

 

1. Pengumpulan dan Penggunaan

1.1 Kami mungkin mengumpul maklumat berikut apabila anda mengakses Laman Web ini:

(a) statistik tanpa nama web dikumpul semasa anda melayari laman web

(b) maklumat Peribadi yang anda diberikan kepada kami apabila anda

(i) daftarkan produk anda,

(ii) mendaftar untuk maklumat produk,

(iii) mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pemasaran langsung seperti promosi dalam talian, kaji selidik dan cabutan bertuah, dan / atau

(iv) mengemukakan soalan atau memberi maklum balas atau sebaliknya hubungi kami atau meminta maklumat daripada kami,

(v) menjalankan transaksi melalui laman web ini

1.2 Kami juga mungkin mengumpul dan memproses Maklumat Peribadi daripada entiti lain dalam kumpulan PERM atau daripada pihak ketiga yang mungkin lulus dengan sah kepada kami maklumat mengenai anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembekal, ejen serta peniaga dan penjual semula.

1.3 Anda bersetuju kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk

(a) memantau penggunaan, menyesuaikan, mengukur dan meningkatkan perkhidmatan kami, kandungan dan pengiklanan;

(b) menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan anda meminta;

(c) membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam pertandingan dan tinjauan;

(d) menghantar pemasaran, kemas kini perkhidmatan dan promosi menawarkan anda meminta; dan

(e) menghalang berpotensi dilarang atau aktiviti dan / atau tidak sah menguatkuasakan Terma Penggunaan Perjanjian

1.4 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kesilapan input data yang timbul daripada pendaftaran atau penghantaran anda Maklumat Peribadi.

 

2. Keselamatan dan Perlindungan

2.1 Kami akan menggunakan usaha yang berpatutan secara komersil untuk meletakkan penjagaan keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan atau kerugian akibat kemalangan.

2.2 Kakitangan kami menyedari kepentingan mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi yang dikumpul.

2.3 Kami mengesyorkan anda mengambil setiap langkah berjaga-jaga dalam melindungi Maklumat Peribadi anda apabila anda berada di Internet. Walaupun kami berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat memberi jaminan mutlak untuk keselamatan maklumat yang anda hantar melalui Internet.

2.4 Di mana kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan yang membolehkan anda untuk mengakses bahagian-bahagian tertentu Laman Web, anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan ini. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi kata laluan dengan sesiapa.

 

3. Pendedahan dan Pengekalan

3.1 Kami boleh memberikan atau memindahkan Maklumat peribadi yang anda berikan kepada entiti lain dalam kumpulan PERM, peniaga kami yang diberi kuasa dan penjual semula dan juga pembekal dan ejen-ejen kami menurut Seksyen 4.1 dalam tujuan penggunaan yang diterangkan dalam Seksyen 1.3, tetapi tidak akan berkongsi atau mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda kecuali

(a) dikehendaki berbuat demikian menurut mana-mana undang-undang, peraturan, sepina atau perintah mahkamah;

(b) atas permintaan daripada agensi kerajaan, peraturan atau penguatkuasaan undang-undang;

(c) bagi penyiasatan dan membantu untuk mengelakkan sebarang ancaman keselamatan, penipuan atau aktiviti lain yang berniat jahat;

(d) untuk menguatkuasakan / melindungi hak dan harta PERM atau gabungannya; atau

(e) untuk melindungi hak atau keselamatan peribadi pekerja PERM dan pihak ketiga.

3.2 Kami tidak menyimpan maklumat peribadi untuk lebih lama daripada yang perlu bagi maksud yang mana mereka dikumpulkan.

 

4. Laman Web Pihak Ketiga dan Laman Media Sosial

4.1 Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang dianjurkan oleh pihak ketiga yang amalan privasi mungkin berbeza dari kami. Kami tidak menyokong atau membuat sebarang perwakilan mengenai laman web pihak ketiga dan tidak akan bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman web ini, walaupun mereka muncul sebagai sebahagian daripada Laman Web ini. Maklumat peribadi yang anda memilih untuk memberikan kepada atau yang dikumpulkan oleh pihak ketiga ini tidak dilindungi oleh Pernyataan Privasi ini. Jika anda mengandungi pautan ke atau sebaliknya melawat mana-mana laman web pihak ketiga, sila semak dasar privasi masing-masing.

4.2 Laman Web mungkin memberikan ciri-ciri media sosial yang membolehkan anda untuk berkongsi maklumat dengan rangkaian sosial anda dan untuk berinteraksi dengan kami di pelbagai laman media sosial. Penggunaan anda terhadap ciri-ciri ini boleh menyebabkan pengumpulan atau berkongsi maklumat tentang anda, bergantung kepada ciri. Sila mengkaji semula dasar dan tetapan privasi di laman media sosial yang anda berinteraksi bagi memastikan bahawa anda memahami maklumat yang boleh dikongsi oleh laman tersebut.

4.3 Kami secara nyata menolak ke tahap maksimum yang dibenarkan mengikut undang-undang apa-apa liabiliti bagi amalan keselamatan atau privasi disertakan pada atau dikendalikan oleh pengendali laman web pihak ketiga dan laman media sosial.

 

5. Maklumat Perhubungan

5.1 Jika anda memerlukan bantuan mengakses atau mengemaskini Maklumat Peribadi anda yang telah kami kumpulkan atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan Pernyataan Privasi ini, sila emel kepada Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di alamat e-mel berikut: customerservice@perm.com.my.

 

6. Am

6.1 Kenyataan Privasi ini menyediakan pernyataan umum mengenai cara-cara di mana kami berhasrat untuk melindungi dan menggunakan Maklumat Peribadi anda. Anda bagaimanapun, berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami atau ahli kumpulan PERM tertentu, diberikan dasar privasi atau kenyataan yang menambah Pernyataan Privasi ini.

 

Notis

Jika berlaku apa-apa percanggahan antara Kenyataan Privasi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, terma dalam Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.